หลักฐานการแต่งตังยศ

การแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร

            การแต่งตั้งยศ นศท. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร จะดำเนินการหลังจากการนำ นศท. ขึ้นทะเบียน
กองประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุน ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชา
ทหาร ตามหลักสูตรของ กห.ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร โดยมี นสร.(กตพ.นสร.)เป็นหน่วย
ดำเนินการขอแต่งตั้งยศในระดับนายทหารสัญญาบัตรให้กับ นศท. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับ
นายทหารประทวน ศสร. และ ศฝ.นศท.มทบ/นฝ.นศท.จทบ. จะเป็นหน่วยรับผิดชอบในการขอแต่งตั้งยศ
ให้กับ นศท.ที่ฝึกวิชาทหารกับหน่วย ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ นสร.ว่าด้วยสิทธิและการขอใช้สิทธิ
นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2547
 12.1 หลักฐาน
                  12.1.1 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2524
12.1.2 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537
12.1.3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2538
12.2 ความหมาย
                 12.2.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร หมายความถึง สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรการฝึก
วิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
12.2.2 สำเร็จการศึกษา หมายความถึง สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาของ
ทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
12.3 หลักเกณฑ์ การขอแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชา
ทหาร พ.ศ. 2524
12.4 วิธีดำเนินการ
                   การแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร
                        12.4.1 ศสร., ศฝ.นศท.มทบ.,นฝ.นศท.จทบ.เป็นผู้รวบรวมหลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศ
ส่งให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.) เพื่อตรวจสอบและดำเนินการยกร่างคำสั่งแต่งตั้งยศให้ต่อไป (สำหรับกรณีที่
นศท.ชั้นปีที่ 5 ที่จบไปแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งยศ สามารถนำหลักฐานมาติดต่อ กตพ.นสร. เพื่อขอแต่งตั้งยศ
ก็ได้
12.4.2 หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร มีดังน ี้
– ข้อมูลการแต่งตั้งยศ 3 ฉบับ (แบบ ทบ.349-020)
– รายการตั้งประวัติ, แบบกรอกข้อมูลทหารกองหนุน (ทบ.349-019)
– สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 
จำนวน 3 ฉบับ
– สำเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา (ปวส.,ปริญญาตรี) จำนวน 3 ฉบับ
– สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน หน้าที่มีรูปถ่าย จำนวน 3 ฉบับ 
– สำเนาหนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (หน้า ? หลัง) จำนวน 3 ฉบับ
– คำสั่งแต่งตั้งยศนายทหารประทวน เมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อบิดามารดา จำนวน 3 ฉบับ
– สำเนาคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บป.1) หรือสำเนา สูติบัตร(กรณีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว) จำนวน 3 ฉบับ
– หลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
– บัตรประจำตัว นศท. จำนวน 3 ฉบับ

                       12.4.3 การแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร นสร.รายงานถึง รมว.กห. ภายใน 60 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งยศ โดยเสนอร่างคำสั่งต่อ ผบ.ทบ.เพื่อลงนามเสนอให้
กระทรวงกลาโหม ออกเป็นคำสั่ง เมื่อคำสั่งออกแล้ว นสร.จะสำเนาคำสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป
                     การแต่งตั้งยศนายทหารประทวน
                      12.4.4 ศสร., ศฝ.นศท.มทบ., นฝ.นศท.จทบ. เป็นผู้รวบรวมหลักฐานและดำเนินการยก
ร่างคำสั่งแต่งตั้งยศฯ ส่งให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.) เพื่อตรวจสอบและรายงาน ทบ.ต่อไป โดยให้ ศสร.,
ศฝ.นศท.มทบ., นฝ.นศท.จทบ. กำหนดระยะเวลารับหลักฐานประกอบ การแต่งตั้งยศ จาก นศท.ชั้นปีที่ 3
ให้เสร็จสิ้นก่อนการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 30 วัน
12.4.5 หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศนายทหารประทวน มีดังนี้
 แต่งตั้งยศ ส.อ.
                                – ข้อมูลการแต่งตั้งยศ (แบบ ทบ.349)              จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนา สด.9                                           จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน                                   จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาวุฒิการศึกษาสำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรอง
จากสถานศึกษา (กรณีไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)  จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.3) จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชน                                  จำนวน 2 ฉบับ

แต่งตั้งยศ จ.ส.ต.
1. ใบรับรองการศึกษาระดับ ปวส.,ปริญญาตรี
2. สำเนาทะเบียนบ้าน                          จำนวน 1 ฉบับ 
3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศครั้งสุดท้าย         จำนวน 1 ฉบับ 
4. สำเนา สด.๘ หน้าที่มีรูปถ่าย               จำนวน 1 ฉบับ 
5. สด.๘ (หน้า ? หลัง)                        จำนวน 1 ฉบับ 
6. สำเนา สด.๘ หน้าที่มีรูปถ่าย               จำนวน 1 ฉบับ 
7. สำเนาบัตรประชาชน                        จำนวน 1 ฉบับ
8. ใบรับรองผลการฝึกวิชาทหารชั้นปี ๓     จำนวน 1 ฉบับ 
9. บัตรประจำตัว นศท.                         จำนวน 1 ฉบับ

                      12.4.6 เมื่อ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ.,นฝ.นศท.จทบ.ได้รับสำเนา สด.42 ซึ่งมีเครื่องหมาย
ทะเบียนกองประจำการจากสัสดีจังหวัดแล้ว ให้ตรวจสอบหลักฐาน และรายงานข้อมูลการแต่งตั้งยศพร้อม
ด้วยร่างคำสั่งกองทัพบกขอแต่งตั้งยศให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.) จำนวน 5 ชุด โดยยกร่างคำสั่งละไม่เกิน 1,
๐๐๐ นาย และในร่างคำสั่งเดียวกันจะต้องขอแต่งตั้งยศชั้นเดียวกัน สำหรับร่างคำสั่ง กองทัพบก ให้แยกผู้ขอ
แต่งตั้งยศออกเป็นแต่ละจังหวัดภูมิลำเนาทหาร
12.4.7 ให้รายงานถึง ผบ.ทบ. ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งยศ
โดยเสนอร่างคำสั่งให้ ผบ.ทบ.ลงนาม เมื่อ ผบ.ทบ.หรือผู้รับคำสั่งฯ ได้ลงนามในคำสั่ง ทบ. แล้วให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่คำสั่งกองทัพบก พ.ศ. 2509 เมื่อคำสั่งออก
แล้ว นสร.จะสำเนาคำสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป