เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตาม ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนดังต่อไปนี้.-
๑ สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
๒ ต้องชำระเงินบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
๓ ให้ไว้ทรงผมแบบรองทรงสูง ความยาวด้านหน้าไม่เกิน ๗ ซม. เว้นแต่สถานศึกษานั้น ๆ จะมีระเบียบให้นักเรียนชายตัดผมสั้นกว่ารองทรง
๔ ต้องแต่งกายตามระเบียบที่กำหนด
๕ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง โดยเคร่งครัด
๖ นักศึกษาชาย จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่กำหนด ดังนี้.-
    ๖.๑ ลุก – นั่ง ๓๔ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาที
    ๖.๒ ดันพื้น ๒๒ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาที
    ๖.๓ วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร ใช้เวลาไม่เกิน ๓ นาที๑๕ วินาที
๗ นักศึกษาหญิง จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ตามที่กำหนด ดังนี้.-
    ๗.๑ ลุก – นั่ง ๒๕ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาที
    ๗.๒ ดันพื้น ๑๕ ครั้ง ภายในเวลา ๒ นาที
    ๗.๓ วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร ใช้เวลาไม่เกิน ๔ นาที