ภารกิจ

ภารกิจและขีดความสามารถ

   อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแล ให้การฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ – ๕ ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรีและ จังหวัดระยองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง รวมทั้งสนับสนุนการฝึกศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ให้กับนักศึกษาวิชาทหารตามที่ได้รับมอบหมาย


พื้นที่รับผิดชอบ ๒ จังหวัด รวมจำนวนสถานศึกษา ๑๔๕ สถานศึกษา
แบ่งออกเป็น จังหวัดชลบุรี ๖๖ แห่ง และ จังหวัดระยอง ๗๙ แห่ง 

  • อำนวยการ, ประสานงาน, กำกับดูแลและดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ – ๕
  • ให้การฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารในวิชาทั่วไป วิชาเหล่าทหารราบ วิชาเหล่าทหารม้า วิชาเหล่าทหาร ปืนใหญ่ วิชาเหล่าทหารช่าง วิชาเหล่าทหารสื่อสาร วิชาอาวุธ วิชาการสงครามพิเศษ และการฝึกบุคคลทำการรบทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี
  • ดำเนินการฝึกสอนและปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร ในเขตพื้นที่ ๒ จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรีและจังระยอง
  • ดำเนินการฝึกสอนหลักสูตรอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย