ประวัติ

ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ แปรสภาพมาจาก นฝ.นศท.จทบ.ช.บ. ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๖๙/๓๓ ลง ๙ พ.ค.๓๓

   ตั้งอยู่ภายในค่ายนวมินทราชินี (หลังเขาสุวรรณ) ๓๐๗ หมู่ ๑๐ ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่

   นับตั้งแต่ มทบ.๑๔ แปรสภาพมาจาก จทบ.ช.บ. เมื่อ ๑๔ ส.ค. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา ศฝ.นศท.มทบ.๑๔ มีอดีตผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. พันเอก ไพบูลย์ เมืองรื่นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ ถึง พ.ศ.๒๕๓๖
๒. พันเอก สันต์ จริยาจิรวัฒนา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ ถึง พ.ศ.๒๕๓๘
๓. พันเอก นภดล การุณยวนิชตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ ถึง พ.ศ.๒๕๔๐
๔. พันเอก สัมพันธ์ ชนะวรรณ์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ ถึง พ.ศ.๒๕๔๔
๕. พันเอก สุรินทร์ แพโตตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ ถึง พ.ศ.๒๕๔๘
๖. พันเอก คมศักดิ์ สาตรพันธุ์ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง พ.ศ.๒๕๕๒
๗. พันเอก วิทยา สุวรรณดีตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง พ.ศ.๒๕๕๔
๘. พันเอก ศิระวุธ วะน้ำค้างตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง พ.ศ.๒๕๕๕
๙. พันเอก คม วิริยเวชกุลตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ ถึง พ.ศ.๒๕๕๗
๑๐. พันเอก วีระชัย ศิระสากรตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง พ.ศ.๒๕๖๑
๑๑. พันเอกณฐกร วัชรประทีปตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๓
๑๒. พันเอกอิฐ ทิพยจันทร์ตั้งแต่ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๑๓. พันเอกชัชวาลย์ อังวณิชย์สกุล ตั้งแต่ ๒๕๖๔-ปัจจุบัน