การบริการ

1การรับสมัครและรายงานตัว นศท.

   1.1 ขั้นตอนการรับสมัครและรายงานตัว นศท.จะเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณ
คุณสมบัติและการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระเบียบกำหนด เข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 และรับรายงานตัว นศท.ชั้น
ปีที่ 2-5 เข้ารับการฝึกวิชาทหาร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลาย พ.ค.ของทุกปี ในส่วนกลางจะมี ศสร.เป็นหน่วย
รับผิดชอบ ส่วนภูมิภาคจะมี ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.จำนวน 34 หน่วย เป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยการ
แจ้งให้สถานศึกษาวิชาทหารนำนักเรียนและ นศท. ในสังกัด มาสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
ตามวันเวลาที่หน่วยฝึกกำหนด ณ ที่ตั้งหน่วยฝึก หรือที่ตั้งสถานศึกษาวิชาทหารที่หน่วยฝึกจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึก
ย่อยในเขตอำเภอชั้นนอกหรือในต่างจังหวัด ทั้งนี้ ยอดการรับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1 ของ ศฝ.นศท.มทบ./
นฝ.นศท.จทบ. เมื่อรวมกับยอด นศท. ชั้นปีที่ 2-5 แล้วจะต้องอยู่ภายในจำนวนที่ นสร.กำหนด
   1.2 เมื่อทำการรับสมัครและรายงานตัว นศท.เสร็จเรียบร้อย ให้ ศสร., ศฝ.นศท.มทบ./
นฝ.นศท.จทบ. รายงานสรุปผลการดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท. ให้ นสร.ทราบ (ผ่าน
กตพ.นสร.) ภายใน 15 วัน
   1.3 หลังจากที่ดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท.เสร็จเรียบร้อย ให้หน่วยรับผิดชอบ
จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ นศท.ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 และ นศท.ชั้นปีที่ 2-5 ที่มารายงานตัวเข้า
รับการฝึกวิชาทหาร เรียกว่า รด.25 พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง และส่งบัญชีรายชื่อให้กับ นสร.(ผ่าน
กตพ.นสร.) นำเรียนให้ ผบ.นสร.ลงนามอนุมัติประกาศมีสภาพเป็น นศท. ในปีการศึกษานั้น ๆ ภายใน 15
วัน เพื่อให้ นศท.มีสภาพเป็น นศท.โดยสมบูรณ์ และได้รับสิทธิในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อไปตาม
ระเบียบ นสร.ว่าด้วยการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2547

2. การประกาศมีสภาพเป็น นศท.? ประจำปีการศึกษา

   2.1 ส่งบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.25) หลังเสร็จสิ้นการรับสมัครฯ 15 วัน
   2.2..ต้องลงชื่อและประทับตรายางกำกับลงบนบัญชีรายชื่อ นศท.ทุกหน้า
   2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวน นศท.ให้เรียบร้อย
   2.4 สรุปยอดสถานศึกษาและจำนวน นศท.ให้ถูกต้องตรงกับบัญชีรายชื่อ นศท.(รด.25)
ส่งให้ นสร. (กตพ.นสร.) ชั้นปีละ 2 ชุด เพื่อประกาศมีสภาพเป็น นศท. พร้อมแผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลด้วย
โปรแกรมทะเบียนพล นักศึกษาวิชาทหาร(ACCESS)
   2.5 แยกส่งให้ ศสร.ชั้นปีละ 1 ชุด เพื่อใช้ประกาศผลสอบ

3. การประกาศผลสอบ

   3.1 บัญชีรายชื่อ นศท.(รด.25) ที่ประกาศผลการสอบแล้ว จะต้องลงลายมือชื่อเจ้าหน้าทที่
และมีตราประทับท้ายบัญชี จึงจะถือว่าถูกต้องสมบูรณ์
   3.2 สรุปยอด จำนวนผู้สอบได้และสอบตกแนบมาด้วย
   3.3 ชั้นปีที่ 1, 2, 4 ส่งให้ นสร. (กตพ.นสร.) ชั้นปีละ 2 ชุด เมื่อนำเรียน ผบ.นสร. เรียบร้อยแล้ว
กตพ.นสร.จะคืนให้หน่วย 1 ชุด
   3.4 ส่งบัญชีรายชื่อ นศท.(รด.25) ที่ประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ นสร.(กตพ.นสร.)
ภายใน เดือน มี.ค.?

4. เปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อและนามสกุล

5. โอนย้ายสถานศึกษาระหว่างการรับสมัครและรายงานตัว

6. โอนย้ายสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา

7. ขอผ่อนผันการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารและขอรอรับสิทธิระหว่างปีการศึกษา

8. ขอยกเว้นการตรวจเลือก มาตรา 14 (3)

   บุคคลดังต่อไปนี้ เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
ในยามปกติ คือ บุคคลที่ซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกํ าหนด ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.จะต้องแจ้งให้สถานศึกษาทราบหลังจากรับสมัครและรายงานตัว
นศท.เรียบร้อยแล้ว โดยสถานศึกษาจะต้องส่งบัญชรี ายชื่อขอยกเว้นฯ ให้ ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้ นสร. ดำเนินการภายในตั้งแต่ ก.ค.- ต.ค.ของทุกปี

9. ขอใบรับรองผลการฝึกวิชาทหาร

10. การขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุน

   10.1 หลังจากที่ นศท. เข้ารับการฝึกวิชาทหารจนสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และมีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารกำหนดให้ขึ้น
ทะเบียนกองประจำการแล้วนำปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 โดยไม่ต้องเข้ารับราชการในกอง
ประจำการ ขั้นตอนนี้ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.จะต้องแจ้งให้สถานศึกษานำ นศท.ชั้นปีที่ 3 มา
เตรียมหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด ณ ที่ตั้งหน่วยหรือที่ตั้งสถานศึกษาตามที่กำหนด
ในห้วงเดือน ต.ค. กระบวนการนี้ จะเป็นการรวบรวมและตรวจสอบหลักฐาน เช่น ใบสำคัญทหารกองเกิน
(สด.9),สำเนาทะเบียนบ้าน,หนังสือรับรองของสถานศึกษาและกรอกข้อมูลในเอกสาร เช่น แบบคำร้อง
ขอรับสิทธิ์ขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุน,รายการประวัติทหารบก,สมุดประจำตัว
ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (สด.8),ทะเบียนกองประจำการ(สด.3) เพื่อส่งให้สัสดีจังหวัดใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุนและส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ
ดำเนินการแต่งตั้งยศให้กับ นศท.

   10.2 เมื่อประกาศผลสอบประจำปีแล้ว ศสร.และ ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.จะจัดพิมพ์
รายชื่อ นศท.ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่ได้เตรียมหลักฐานการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำ
ปลดไว้ ลงในบัญชีรายชื่อขอนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดฯ (สด.42) โดยแยกเป็นแต่ละ
จังหวัดตามภูมิลำเนาทหาร พร้อมออกหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหาร
(สำเนา) ส่งให้สัสดีจังหวัด เมื่อได้รับ แจ้งเลขเครื่องหมายจากสัสดีจังหวัด พร้อมกับรับบัญชีรายชื่อขอนำตัว
ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด (สด.42) คืนจากสัสดีจังหวัดที่นำ นศท. ขึ้นทะเบียนกองประจำการ
เรียบร้อยแล้ว ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ/นฝ.นศท.จทบ.จะบันทึกเลขเครื่องหมายในสำเนา,ในข้อมูลการขอ
แต่งตั้งยศ.ในประวัติทหารบกและหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารพร้อมมอบ
หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ฉบับตัวจริง ให้กับผู้ที่นำตัวขึ้นทะเบียนกอง
ประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุน เพื่อไปรับ สด.8 ที่สัสดีอำเภอตามภูมิลำเนาทหาร และเก็บไว้เป็น
หลักฐานต่อไป
   10.3 ให้ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.รายงานผลการนำ นศท.ชั้นปีที่ 3 ประจำปี
การศึกษาที่ขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนดังกล่าว ให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.)ทราบ
ภายใน ธ.ค.ของปีที่ นศท.ฝึกภาคสนามและประกาศผลการสอบเสร็จ

11. รายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุน ของ นศท.ชั้นปีที่ 3

   11.1 รับหลักฐานจาก นศท.ชั้นปีที่ 3 ประมาณ ต.ค. ดังนี้
      11.1.1 ใบสำคัญทหารกองเกิน แบบ สด.9(ฉบับจริง 1,สำเนา 2)
      11.1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
      11.1.3 หนังสือรับรองของสถานศึกษาหรือวุฒิการศึกษาสำเร็จ ม.6หรือเทียบเท่าจำนวน 2 ฉบับ
      11.1.4 รูปถ่าย ขนาด 3 + 4 ซ.ม. แต่งเครื่องแบบ นศท. หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายครึ่ง ตัว จำนวน 2 รูป
   11.2 หลักฐานที่ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ/นฝ.นศท.จทบ. แจกจ่ายให้ นศท.เพื่อกรอกรายละเอียด
มีดังนี้
      11.2.1 แบบข้อมูลแต่งตั้งยศ จำนวน 2 แผ่น
      11.2.2 ทะเบียนกองประจำการ(สด.3) จำนวน 2 แผ่น
      11.2.3 ประวัติทหารบก จำนวน 1 แผ่น
      11.2.4 สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1(สด.8) จำนวน 1 เล่ม
   11.3 การดำเนินการของ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ/นฝ.นศท.จทบ.
      11.3.1 กำหนดวันเวลา ให้สถานศึกษามาดำเนินการ (ห้วง ต.ค.)
      11.3.2 ขอรับการสนับสนุนจาก ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.หรือ สง.สด.จว. ที่มีที่ตั้งเดียวกับ
จทบ.นั้นเพื่อรับรายงานตัว นศท.ที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่ต่างจังหวัดนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสัสดี
จังหวัดภูมิลำเนา ทหาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขต จทบ.นั้นๆ เพื่อรับรายงานตัว นศท. ซึ่งมีภูมิลำเนาทหารอยู่นอก
จังหวัดแต่อยู่ในเขต จทบ. เดียวกันรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนกองประจำการเอง โดยดำเนินการตามวันเวลา
และสถานที่ที่กำหนด (การรายงานตัวของ นศท.กับสัสดี ใช้การลงชื่อในบัญชี รด.25 ซึ่ง ที่ ศสร.,
ศฝ.นศท.มทบ/นฝ.นศท.จทบ.จะเป็นผู้นำไปให้ก่อนการดำเนินการ
      11.3.3 เมื่อเก็บหลักฐานจาก นศท.มาแล้ว รอประกาศผลการสอบและเมื่อได้รับประกาศ
ผลสอบของ นศท.จาก นสร.แล้ว ให้ทำการคัดแยกหลักฐานที่เก็บมาของผู้ที่สอบตกออกและบันทึก
ภูมิลำเนาทหารลงในประกาศผลสอบ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบภายหลังและเมื่อได้รับหนังสือสำคัญจาก
นสร.แล้วให้เย็บหนังสือสำคัญฯเข้ากับ หลักฐานของ นศท.แต่ละคน
      11.3.4 แยกหลักฐานของ นศท.ที่เย็บหนังสือสำคัญแล้ว ออกเป็นแต่ละจังหวัดตาม
ภูมิลำเนาทหาร เพื่อเตรียมพิมพ์ สด.42 สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะแยก
ตาม พ.ศ.เกิด จัดเป็นชุดๆละ100นาย
      11.3.5 ผู้ที่มีภูมิลำเนานอกพื้นที่จังหวัด จัด จัดพิมพ์ สด.42 เป็น 5 ชุด(ส่งให้ ฝ่ายสรรพ
กำลัง มทบ. 4 ชุด เก็บเป็นคู่ฉบับ 1 ชุด) สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่ในพื้นที่จังหวัด ให้พิมพ์ สด.42
จำนวน 4 ชุด(ส่งให้สัสดีจังหวัด 3 ชุด เก็บเป็นคู่ฉบับ 1 ชุด)
      11.3.6 หลังจากพิมพ์ สด.42 เสร็จแล้ว ให้แยกหลักฐานของ นศท. ออกเป็น 2 ชุด เพื่อ
เก็บไว้ประกอบการแต่งตั้งยศ และส่งให้สัสดีจังหวัด ส่วนหนังสือสำคัญฯ ฉบับจริง จะแยกออกต่างหาก
เพื่อรอแจกจ่ายให้ นศท.ต่อไป
      11.3.7 หลักฐานของ นศท. 1 นาย จะแยกออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
         ชุดที่ 1 เก็บไว้เป็นข้อมูลประกอบการแต่งตั้งยศ คือ
         – แบบฟอร์มข้อมูลแต่งตั้งยศ จำนวน 1 ฉบับ
         – สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จำนวน 1 ฉบับ
         – สำเนา สด.9 จำนวน 1 ฉบับ
         – สำเนาหนังสือรับรองของสถานศึกษา/วุฒิการศึกษาสำเร็จ ม.6หรือเทียบเท่า?จำนวน 1 ฉบับ
         – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
         ชุดที่ 2 ส่งให้สัสดีจังหวัด
         – สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จำนวน 1 ฉบับ
         – ทะเบียนกองประจำการ (สด.3) จำนวน 3 ฉบับ
         – สด.9 ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
         – หนังสือรับรองของสถานศึกษา/วุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
         – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
         – ประวัติทหารบก จำนวน 1 ฉบับ
      11.3.8 ขั้นตอนการส่งเอกสารให้สัสดีจังหวัดและฝ่ายสรรพกำลัง มทบ. ดำเนินการ หลังจากแยกเอกสารเสร็จแล้ว หลักฐานที่จะต้องส่งให้ กับ สัสดีจังหวัด มีดังน ี้
         – หนังสือนำส่ง
         – บัญชีรายชื่อขอนำตัวขึ้นทะเบียนและนำปลด ( สด.42 ) ส่งสัสดี ก.ท. จำนวน 3 ชุด ส่งฝ่ายสรรพกำลัง มทบ. 11 จำนวน 4 ชุด
         – สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะฯ จำนวน 1 ฉบับ
         – ทะเบียนกองประการ ( สด.3 ) จำนวน 2 ฉบับ
         – สด.9 ( ฉบับจริง ) จำนวน 1 ฉบับ
         – สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบรับรองของสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
         – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
         – ประวัติทหารบก จำนวน 1 ฉบับ
         – สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (สด.8 ) จำนวน 1 เล่ม
การส่งหลักฐาน พร้อมกับ สด.42 ให้กับสัสดี ดำเนินการดังน ี้
   11.3.9 สัสดีจังหวัดภูมิลำเนาทหารซึ่งมีที่ตั้งในเขต จทบ. ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ./
นฝ.นศท.จทบ.ส่งหลักฐาน พร้อมกับ สด.42 จำนวน 3 ชุด เมื่อสัสดีจังหวัดต่อเลขเครื่องหมายเสร็จแล้ว
จะส่งกลับคืนมาให้ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ. 1 ชุด และส่งต่อไปให้ จทบ. ในพื้นที่ 1 ชุด
   11.3.10 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ. , ศสร., ศฝ.นศท.มทบ. /นฝ.นศท.จทบ. ส่งหลักฐาน
พร้อมกับ สด.42 จำนวน 4 ชุด เมื่อฝ่ายสรรพกำลัง มทบ. ตรวจสอบหลักฐานและการลงชื่อรายงานตัวแล้ว
จะส่งต่อไปยัง สัสดีจังหวัดภูมิลำเนาทหาร และเมื่อสัสดีจังหวัดภูมิลำเนาทหารต่อเลขเครื่องหมายเสร็จแล้ว
จะส่งกลับคืน มาให้ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ. 1 ชุด, ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ. 1 ชุด และส่งไปให้
จทบ.ในพื้นที่อีก 1 ชุด
   11.3.11 เมื่อ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ. ได้รับแจ้งเลขเครื่องหมาย หรือรับ
สด.42 คืนจากสัสดีจังหวัดภูมิลำเนาทหาร แล้วจะบันทึกเลขเครื่องหมายลงในสำเนาคู่ฉบับ เสร็จแล้วส่ง
แบบ สด.42 พร้อมข้อมูลแต่งตั้งยศให้ส่วนแต่งตั้งยศดำเนินการต่อไป
   11.3.12 บันทึกวันขึ้นทะเบียนกองประจำการ และเลขเครื่องหมาย ลงในหนังสือสำคัญ
ประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับ นศท.ที่มาขอรับไปเป็น
หลักฐานในการไปติดขอรับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ( สด.8 ) กับสัสดีอำเภอตาม
ภูมิลำเนาทหารต่อไป

12. การแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร

   การแต่งตั้งยศ นศท. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร จะดำเนินการหลังจากการนำ นศท. ขึ้นทะเบียน
กองประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุน ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชา
ทหาร ตามหลักสูตรของ กห.ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร โดยมี นสร.(กตพ.นสร.)เป็นหน่วย
ดำเนินการขอแต่งตั้งยศในระดับนายทหารสัญญาบัตรให้กับ นศท. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับ
นายทหารประทวน ศสร. และ ศฝ.นศท.มทบ/นฝ.นศท.จทบ. จะเป็นหน่วยรับผิดชอบในการขอแต่งตั้งยศ
ให้กับ นศท.ที่ฝึกวิชาทหารกับหน่วย ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ นสร.ว่าด้วยสิทธิและการขอใช้สิทธิ
นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2547
   12.1 หลักฐาน
      12.1.1 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2524
      12.1.2 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537
      12.1.3 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2538
   12.2 ความหมาย
      12.2.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร หมายความถึง สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรการฝึก
วิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
      12.2.2 สำเร็จการศึกษา หมายความถึง สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาของ
ทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
   12.3 หลักเกณฑ์ การขอแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชา
ทหาร พ.ศ. 2524
   12.4 วิธีดำเนินการ
การแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร
      12.4.1 ศสร., ศฝ.นศท.มทบ.,นฝ.นศท.จทบ.เป็นผู้รวบรวมหลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศ
ส่งให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.) เพื่อตรวจสอบและดำเนินการยกร่างคำสั่งแต่งตั้งยศให้ต่อไป (สำหรับกรณีที่
นศท.ชั้นปีที่ 5 ที่จบไปแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งยศ สามารถนำหลักฐานมาติดต่อ กตพ.นสร. เพื่อขอแต่งตั้งยศ
ก็ได้
      12.4.2 หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร มีดังน ี้
      – ข้อมูลการแต่งตั้งยศ 2 ฉบับ (แบบ ทบ.349-020)
      – สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 5 จำนวน 1 ฉบับ
      – สำเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา
      – สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อบิดามารดา
      – รายการตั้งประวัติ, แบบกรอกข้อมูลทหารกองหนุน (ทบ.349-019)
      – เครื่องหมายทะเบียนกองประจำการจาก สด.8 (ในสมุดประจำตัวทหารกองหนุน)
      – คำสั่งแต่งตั้งยศนายทหารประทวน เมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ถ้ามี)
      – สำเนาคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บป.1) หรือสำเนา สูติบัตร
(กรณีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว)
      – หลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(สำเนา 2 ฉบับ)(ถ้ามี)
      12.4.3 การแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร นสร.รายงานถึง รมว.กห. ภายใน 60 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งยศ โดยเสนอร่างคำสั่งต่อ ผบ.ทบ.เพื่อลงนามเสนอให้
กระทรวงกลาโหม ออกเป็นคำสั่ง เมื่อคำสั่งออกแล้ว นสร.จะสำเนาคำสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป
การแต่งตั้งยศนายทหารประทวน
      12.4.4 ศสร., ศฝ.นศท.มทบ., นฝ.นศท.จทบ. เป็นผู้รวบรวมหลักฐานและดำเนินการยก
ร่างคำสั่งแต่งตั้งยศฯ ส่งให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.) เพื่อตรวจสอบและรายงาน ทบ.ต่อไป โดยให้ ศสร.,
ศฝ.นศท.มทบ., นฝ.นศท.จทบ. กำหนดระยะเวลารับหลักฐานประกอบ การแต่งตั้งยศ จาก นศท.ชั้นปีที่ 3
ให้เสร็จสิ้นก่อนการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 30 วัน
      12.4.5 หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศนายทหารประทวน มีดังนี้
      – ข้อมูลการแต่งตั้งยศ 2 ฉบับ (แบบ ทบ.349)
      – สำเนา สด.9 1 ฉบับ
      – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
      – สำเนาวุฒิการศึกษาสำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรอง
จากสถานศึกษา (กรณีไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)
      – สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.3)
      12.4.6 เมื่อ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ.,นฝ.นศท.จทบ.ได้รับสำเนา สด.42 ซึ่งมีเครื่องหมาย
ทะเบียนกองประจำการจากสัสดีจังหวัดแล้ว ให้ตรวจสอบหลักฐาน และรายงานข้อมูลการแต่งตั้งยศพร้อม
ด้วยร่างคำสั่งกองทัพบกขอแต่งตั้งยศให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.) จำนวน 5 ชุด โดยยกร่างคำสั่งละไม่เกิน 1,
๐๐๐ นาย และในร่างคำสั่งเดียวกันจะต้องขอแต่งตั้งยศชั้นเดียวกัน สำหรับร่างคำสั่ง กองทัพบก ให้แยกผู้ขอ
แต่งตั้งยศออกเป็นแต่ละจังหวัดภูมิลำเนาทหาร
      12.4.7 ให้รายงานถึง ผบ.ทบ. ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งยศ
โดยเสนอร่างคำสั่งให้ ผบ.ทบ.ลงนาม เมื่อ ผบ.ทบ.หรือผู้รับคำสั่งฯ ได้ลงนามในคำสั่ง ทบ. แล้วให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่คำสั่งกองทัพบก พ.ศ. 2509 เมื่อคำสั่งออก
แล้ว นสร.จะสำเนาคำสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป

13. การขอเปิด – ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร

    ขอให้สถานศึกษาที่ต้องการเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหารให้ดำเนินการตามระเบียบ นสร.ว่าด้วยการเปิด-ปิด สถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2547 คือผ่านการประสานรายละเอียด,ขั้นตอนการดำเนินการที่หน่วย ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.ก่อนจึงทำเรื่องผ่านสายการบังคับบัญชา (ต้นสังกัด) ถึง กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการทหารสูงสุด, กองทัพบก และ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ตามลำดับ (ตามแผนผังที่แนบ)

14. การแต่งตั้ง การถอดถอน พ้นสภาพ ผกท.

?

   เพื่อให้การจัดทำทำเนียบ ผกท. เกิดความทันสมัย จึงให้ ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.แจ้ง
สถานศึกษาวิชาทหาร เมื่อมี ผกท.พ., ผกท.,หรือ ผช.ผกท. ย้ายออก , ลาออก, เกษียณอายุฯ ให้ทำเรื่องปรับ
พ้นสภาพมาด้วย