หลักฐานประกอบการรายงานตัว

การเตรียมตัวเพื่อรายงานตัวฝึกวิชาทหารของ นศท.ชั้นปีที่ ๒-๕
มีหลักฐานประกอบการรายงานตัวตามข้างล่างนี้

หลักฐานประกอบการรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2

1 . ใบรับรองผลการฝึกวิชาทหารชั้นปี จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีย้ายจากต่างพื้นที่)
2 . เงินบำรุงการศึกษา จำนวน ๖๕๐ บาท

หลักฐานประกอบการรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ ๓

1. รูปถ่าย ๑ นิ้ว แต่งชุด นศท. จำนวน ๒ รูป 
2. สด.๙ ตัวจริง และสำเนาอีก จำนวน ๒ ฉบับ
3. ใบรับรองผลการฝึกวิชาทหารชั้นปี ๒ จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีย้ายจากต่างพื้นที่) 
4. เงินบำรุงการศึกษา จำนวน ๖๕๐ บาท

หลักฐานประกอบการรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ ๔

1. คำรับรองของสถานศึกษา
2. ใบรับรองการศึกษาระดับ ปวส.,ปริญญาตรี
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ฉบับ 
4. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศครั้งสุดท้าย จำนวน ๓ ฉบับ 
5. สำเนา สด.๘ หน้าที่มีรูปถ่าย จำนวน ๓ ฉบับ 
6. สด.๘ (หน้า ? หลัง) จำนวน ๓ ฉบับ 
7. สำเนา สด.๘ หน้าที่มีรูปถ่าย จำนวน ๓ ฉบับ 
8. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๓ ฉบับ
9. ใบรับรองผลการฝึกวิชาทหารชั้นปี ๓ หรือ ๔ จำนวน ๑ ฉบับ 
10. บัตรประจำตัว นศท. จำนวน ๑ ฉบับ

หลักฐานประกอบการรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ ๕

1. คำรับรองของสถานศึกษา
2. ใบรับรองการศึกษาระดับ ปวส.,ปริญญาตรี
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ฉบับ 
4. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศครั้งสุดท้าย จำนวน ๓ ฉบับ 
5. สำเนา สด.๘ หน้าที่มีรูปถ่าย จำนวน ๓ ฉบับ 
6. สด.๘ (หน้า ? หลัง) จำนวน ๓ ฉบับ 
7. สำเนา สด.๘ หน้าที่มีรูปถ่าย จำนวน ๓ ฉบับ 
8. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๓ ฉบับ
9. ใบรับรองผลการฝึกวิชาทหารชั้นปี ๓ หรือ ๔ จำนวน ๑ ฉบับ 
10. บัตรประจำตัว นศท. จำนวน ๑ ฉบับ