หลักประกอบการสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1

หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มีดังนี้.-
   ๑ ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบพิมพ์ ทบ.๓๔๙ – ๐๐๑) (รด.๑) ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหารที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ และต้องเขียนด้วยตนเอง
   ๒ รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. แต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือนักศึกษา หน้าตรง
ไม่สวมหมวก จำนวน ๑ รูป (สี หรือ ขาวดำ)
   ๓ หลักฐานแสดงผลการศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๒ ภาคเรียนไม่ต่ำกว่าที่กองทัพบกกำหนด โดยหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารหรือผู้ที่หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารมอบอำนาจให้เป็นผู้รับรองคะแนนเฉลี่ยในหลักฐาน
   ๔ สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน เฉพาะตัวผู้สมัครคนเดียว หรือถ่ายเอกสารจากฉบับเจ้าของบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ โดยมีเจ้าบ้าน หรือผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหารเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง
   ๕ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
   ๖ ในช่องคำรับรองของสถานศึกษาในใบสมัคร ต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ลงนามรับรองความประพฤติ, รับรองว่า จะปกครองให้นักศึกษาวิชาทหารอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และจะให้มีความสะดวกในการศึกษาวิชาทหารของผู้สมัครตามที่กองทัพบกกำหนด ตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในใบสมัครว่าเป็นความจริงด้วยตนเอง
   ๗ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จะต้องลงนามยินยอมในใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารด้วยตนเอง ผู้อื่นจะลงนามแทนมิได้
   ๘ ใบรับรองแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ รับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนวันรับสมัคร
   ๙ นักศึกษาที่ขอผ่อนผันไว้ ต้องนำหลักฐานการขอผ่อนผันตาม ผนวก ค ท้ายระเบียบนี้มาแสดงด้วย