สถานศึกษาวิชาทหารต้องดำเนินการ

สถานศึกษาวิชาทหารจะต้องการดำเนินการเมื่อได้รับบัญชีประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

      ๑ ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อตัว ชื่อสกุล พ.ศ.เกิด เลขประจำตัว นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนข้อบกพร่องอื่น ๆ แล้วยืนยันความถูกต้อง หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นให้ ศูนย์การกำลังสำรอง หรือมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับบัญชีรายชื่อ นักศึกษาวิชาทหาร
      ๒ ประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้นักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาของตนทราบเป็นส่วนรวม
      ๓ เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของสถานศึกษาวิชาทหารต่อไป
      ๔ ถ้านักศึกษาร่างกายไม่ได้ขนาด หรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยมีใบรับรองแพทย์ หรือผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด และเจ้าตัวมีความประสงค์ ผู้แทนของสถานศึกษาจะต้องทำรายงานขอผ่อนผันไว้ ต่อกองอำนวยการรับสมัครและรายงานตัว เพื่อให้นักศึกษาผู้นั้นได้มีสิทธิในการเข้าสมัครใหม่ในปีถัดไป (แบบรายงาน ตามผนวก ก ท้ายระเบียบนี้)
      ๕ ถ้านักศึกษาวิชาทหารไม่สามารถเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษานั้น ได้ตลอดปีการศึกษาและเจ้าตัวมีความประสงค์ ผู้แทนสถานศึกษาจะต้องทำรายงานขอรอรับสิทธิไว้ต่อกองอำนวยการรับสมัครและรายงานตัว เพื่อให้มีสิทธิรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษาถัดไป (ตามผนวก ข ท้ายระเบียบนี้)
      ๖ การปฏิบัติตามข้อ ๑๕.๔ และ ๑๕.๕ สถานศึกษาวิชาทหารจะต้องกระทำในห้วงการรับสมัครและรายงานตัว ซึ่งเมื่อได้ทำรายงานแล้ว กองอำนวยการรับสมัครและรายงานตัว จะออกใบรับรายงานให้สถานศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในปีการศึกษาถัดไป (หลักฐาน ตามผนวก ค ท้ายระเบียบนี้)
      ๗ การขอผ่อนผัน และการขอรอรับสิทธิ จะขอติดต่อกันเกินกว่าสองปีไม่ได้