การปกครอง

การตัดคะแนนความประพฤติ นศท.

สถานหนัก (ตั้งแต่ 50 คะแนน ขึ้นไป)สถานกลาง (ครั้งละตั้งแต่ 21-49 คะแนน)สถานเบา (ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน)
1.การปฏิบัติหน้าที่1.การปฏิบัติหน้าที่1.การปฏิบัติหน้าที่
– ละทิ้งหน้าที่ในขณะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการหรือเข้าเวรยามหรือปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผลเสียหาย– ละทิ้งหน้าที่ในขณะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการหรือเข้าเวรยามหรือปฏิบัติหน้าที่– คุยกันในเวลารักษาการณ์หรือเข้าเวรยามปฏิบัติหน้าที่
– ขาดการรวมพลเพื่อความพรั่งพร้อมตามคำสั่งจนเกิดผลเสียหาย– ขาดการรวมพลเพื่อความพรั่งพร้อมตามคำสั่ง– หลีกเลี่ยงการรวมพล
– ขาดการศึกษาโดยไม่มีหลักฐานการลาที่ถูกต้องเกินกว่า 3 ครั้ง– ขาดการศึกษาโดยไม่มีหลักฐานการลาที่ถูกต้องเกินกว่า 2 ครั้ง– ขาดการศึกษาโดยไม่มีหลักฐานการลาที่ถูกต้องเกินกว่า 1 ครั้ง
2. การปกครองและความสามัคคี2. การปกครองและความสามัคคี2. การปกครองและความสามัคคี
– เจตนาขัดคำสั่งต่อหน้านักศึกษาวิชาทหารคนอื่น ๆ– ขัดคำสั่งหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง– ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำชี้แจงโดยไม่เจตนา
– เจตนาก่อการวิวาทกับนักศึกษาวิชาทหารคนอื่นๆด้วยกัน จนเกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม– ก่อความวุ่นวายในขณะทำการฝึก– ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
 – ไม่รักษาความสามัคีภายในหมู่คณะ 
3. การปฏิบัติ3. การปฏิบัติ3. การปฏิบัติ
– รายงานเท็จ– กล่าวคำเท็จ– เล็บยาว เล็บไม่สะอาด ฟันไม่สะอาด
– เสพย์หรือมีไว้ซึ่งยาเสพย์ติดให้โทษ– ทุจริตการสอบหรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบ– ผมยาว
– เล่นการพนัน– ทำให้สิ่งของทางราชการเสียหาย– ปี 1-3 ด้านข้างด้านหลังเกรียนด้านบนไม่เกิน 5 ซม.
– ให้ร้าย ขู่ว่าจะทำร้ายผู้บังคับัญชาหรือผู้ทำการฝึก– แสดงกิริยาวาจาไม่คารวะผู้บังคับบัญชาหรือครูฝึก– ปี 4-5 ทรงสูงด้านบนไม่เกิน 7 ซม.
– ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อ– หลีกเลี่ยงการฝึกมีหนวด, เครา
– ทุจริตอย่างร้ายแรงเช่นการเปลี่ยนตัวสอบหรือเปลี่ยนตัวฝึก– แสดงความเห็นแก่ตัวไม่เสียสละให้หมู่คณะเครื่องหมายสกปรก
– ไม่รักษาความลับของ ทางราชการ– เสพย์สุราหรือของมึนเมาแต่งกายไม่เรียบร้อย
– พกพาหรือครอบครองอาวุธ– ไม่เคารพธงชาติ 
– เจตนากระทำความผิดกฏหมายอาญาอื่นๆเช่น ลักทรัพย์ฯ 
– เจตนาทำลายสิ่งของทางราชการ เช่น ขีด,เขียน,โต๊ะ,ฝาผนัง
– แสดงกิริยาวาจาโอหังต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทำการฝึก
– กลั่นแกล้งผู้บังคับบัญชาหรือครูฝึก
– ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมจนเกิดผลเสียหายต่อหน่วยบัญชาการกำลังสำรองหรือนศท. เป็นส่วนรวมอย่างร้ายแรง
– ทำให้ของทางราชการสูญหาย