คุณลักษณะของผู้สมัคร

คุณลักษณะ

๑ เป็นชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
๒ มีอายุไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายว่าด้วย การรับราชการทหาร สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
๓ ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้ เฉพาะบางท้องที่ตามกฎหมายที่ออกตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๕ มีขนาดรอบตัว น้ำหนัก และความสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้.-

ทั้งนี้ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ชาย ต้องน้อยกว่า ๓๕ กก./ตร.ม. และ หญิง ต้องน้อยกว่า ๓๐ กก./ตร.ม.
๖ มีความประพฤติเรียบร้อย
๗ ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว