สิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร

1. นศท. ที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ย่างเข้า 18 ปี ในพุทธศักราชใดให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีเป็นทหารกองเกิน
ในพุทธศักราชนั้น

2. นศท.ชั้นปีที่ 1 – 3 ถ้าผู้ใดมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ในปีถัดไปต้องแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการขอยกเว้นฯ โดยต้องนำสำเนา สด.๙ และสำเนาทะเบียนบ้านให้สถาน ศึกษาดำเนินการ

3. นศท. ชั้นปีที่ 1 – 3 เคยขอยกเว้นฯ ไว้แล้ว แต่เมื่อโอนย้ายสถานศึกษาต้องดำเนินการขอยกเว้นฯ ใหม่

4. นศท. ชั้นปีที่ 4 – 5 มีสิทธิขอผ่อนผันการเรียกพล โดยนำสำเนา สด.๘ ( สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ) หรือ
สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ,
สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อดำเนินการขอผ่อนผันไปยัง จทบ.ต้นสังกัด

5. การแต่งกายเครื่องแบบ นศท. บุคคลที่ รด. ,มทบ..จทบ.. ประกาศมีสภาพเป็น นศท. หลังจากได้รับการฝึกวิชา
ทหารไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ตาม พ.ร.บ. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
และเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521

6. การเพิ่มคะแนนพิเศษ นศท. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไปมีสิทธิในการเพิ่มคะแนนตามชั้นปี
ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร เมื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อโรงเรียน ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วย โรงเรียนทหาร พ.ศ.2492 คือ

6.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เพิ่มให้ 3 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
6.2 สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เพิ่มให้ 4 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
6.3 สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
6.4 สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 เพิ่มให้ 6 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น
6.5 สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 เพิ่มให้ 7 ใน 100 คะแนนรวมทั้งสิ้น

7. การยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นศท. ที่อยู่ในระหว่างการเข้ารับการฝึก
วิชาทหารกองประจำการในยามปกติ พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497