QR CORD ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กลุ่มวัน-ศูนย์ฝึกย่อย

วันจันทร์ พนัส
วันจันทร์ มทบ.14
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
ศูนย์แกลง
ศูนย์ตากสินระยอง
ศูนย์สิงห์สมุทร (ทบ.)
ศูนย์สิงห์สมุทร (ทร.)
ศูนย์ไออาร์พีซี