เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2566ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 14 พันเอก ทวีทรัพย์ พุทธิวนิช ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.14ได้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นศท. ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูงและประชาชน ว่าจะยึดถืออุดมการณ์และดำรงไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจากพันเอก สุรัตน์ ชุติกานนท์ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 14 เป็นประธานในพิธี ณ ลานสวนสนามสนามเดชาติวงศ์ มณฑลทหารบกที่ 14ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Social Share
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม.