กองทัพบกมอบศูนย์สุขภาพชุมชนให้กับชาวคลองเตย

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก ส่งมอบศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนล็อค 1-2-3 เขตคลองเตย กทม. พร้อมมอบของขวัญ อาหารกล่องปรุงสุกและน้ำดื่ม ให้กับเยาวชนของศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กชุมชนล็อค1-2-3, ศูนย์เด็กเล็กแฟลต19-22, ศูนย์เด็กเล็กชุมชนล็อค 6 และศูนย์เด็กเล็กบ้านเทพ นอกจากนี้ ได้ มอบชุดนักเรียน และอุปกรณ์เครื่องเขียน ให้กับเยาวชนโรงเรียนยานุส คอร์ชัคแห่งเอเชียอาคเนย์ อีกด้วยทั้งนี้ กองทัพบก ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์สุขภาพในพื้นที่ชุมชนแออัด ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองเตย สำหรับให้บริการ ด้านสาธารณสุขพื้นฐาน แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำ ความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น การบำเพ็ญประโยชน์ บรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ยากไร้ ผู้ป่วย และ เยาวชน เพื่อให้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินการก่อสร้างโดย กรมพัฒนาที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 1 รวมระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 45 วัน

Social Share
Posted in ประมวลภาพกิจกรรม.